Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden makelaars

Deze gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u als makelaar gebruik maakt van Verkoop en Vind. Lees deze zorgvuldig door voordat u Verkoop en Vind gaat gebruiken.

Verkoop en Vind kan u op uw verzoek de Gebruiksvoorwaarden toesturen [mail; contact@verkoopenvind.nl].

Identiteit onderneming

Verkoop en Vind B.V. (hierna: Verkoop en Vind) is een internetonderneming die aanbod en/of vraag van Nederlandse koopwoningen presenteert via haar platform; Verkoop en Vind.  Het hoofdkantoor van Verkoop en Vind bevindt zich in Boxtel op Lennisheuvel 67 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71904980.

Algemeen

Op het gebruik van de website van Verkoop en Vind zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid ( en andere aanvullende regelgevende documenten) die Verkoop en Vind publiceert op de website van Verkoop en Vind van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Verkoop en Vind. 

Verkoop en Vind behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. Aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. Bekendmaking van aanpassingen geschiedt door publicatie op de Verkoop en Vind website en/of het versturen van een mededeling per email aan alle houders van een account op Verkoop en Vind. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Verkoop en Vind, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Toepasbaarheid gebruiksvoorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Verkoop en Vind tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen. 

Uw rechten en plichten

Wilt u als makelaar gebruik maken van diensten van Verkoop en Vind, dan bent u lid van een branche organisatie, NVM, VBO of VastgoedPro en houdt u zich naast de gebruiksvoorwaarden van Verkoop en Vind eveneens aan de meest actuele verplichtingen, richtlijnen en (consumenten)voorwaarden van uw eigen brancheorganisatie. Als makelaar heeft u een valide opdracht bij elk verkoop- en/of vind profiel dat u plaatst op Verkoop en Vind en u houdt u zich aan de Nederlandse norm voor het bepalen van de oppervlakte en inhoud van een gebouw, NEN 2580.

U dient zich als gebruiker van de Verkoop en Vind website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. 

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Verkoop en Vind en/of derden;
  • het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoop en Vind, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Alleen indien Verkoop en Vind u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Verkoop en Vind, waarbij de complete website binnen de kaders van Verkoop en Vind verschijnt) aan te brengen op uw eigen website. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan contact@verkoopenvind.nl

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik en verplichtingen, behoudt Verkoop en Vind zich het recht voor om de eventuele schade daaruit voortvloeiende op u te verhalen.

Controle.

Het op Verkoop en Vind geplaatst materiaal wordt door Verkoop en Vind in overleg en in samenwerking met een door Verkoop en Vind aangewezen notaris steekproefsgewijs gecontroleerd op kwaliteit en authenticiteit, alsmede op de aanwezigheid van een geldige opdracht van de rechthebbende van een genoemd object. Op eerste verzoek van deze door Verkoop en Vind aangewezen notaris levert u als makelaar alle nodige gegevens c.q. documenten om controle op kwaliteit en authenticiteit door notaris en Verkoop en Vind mogelijk te maken.

Bij gebleken onjuist of onrechtmatig gebruik heeft Verkoop en Vind het recht om uw materiaal met behoud van uw betalingsverplichting (tijdelijk) te verwijderen van Verkoop en Vind.

Publicatie materiaal

Door het plaatsen van materiaal op Verkoop en Vind geeft u Verkoop en Vind toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Verkoop en Vind. Sommige informatie en/of geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan Verkoop en Vind gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Verkoop en Vind stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen. 

Verkoop en Vind  heeft het recht om uw materiaal (tijdelijk)te verwijderen bij een achterstallige betaling, problemen veroorzaakt door onrechtmatig gebruik, verkeerd gebruik, of bij zaken anderszins in strijd zijn met enige wet en/of haar beleidsregels.

Uw persoonlijke gegevens.

In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor Verkoop en Vind de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Verkoop en Vind is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (de inhoud van) haar website. Verkoop en Vind is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Verkoop en Vind is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Verkoop en Vind websites worden aangeboden.    

Verkoop en Vind is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoop en Vind. 

Verkoop en Vind garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Verkoop en Vind garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Verkoop en Vind garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.   

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar). Verkoop en Vind is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Verkoop en Vind. 

U vrijwaart Verkoop en Vind tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:   

het gebruik van informatie op de Verkoop en Vind website die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;

die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Verkoop en Vind website.

Nederlands recht.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Vragen.

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Verkoop en Vind.

Verkoop en Vind B.V.
Lennisheuvel 67, 5281LD Boxtel

Postbus 305, 5280AH Boxtel

contact@verkoopenvind.nl

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 5 november 2018.